Rakentaminen ja rakennusvalvonta

Kunnissa rakentaminen sekä rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa, jota ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki. Rakentamiseen liittyvissä asioissa sinua palvelee rakennusvalvonta. Rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjata rakentajia ja kiinteistönomistajia sekä opastaa ja valvoa sääntöjen ja määräysten noudattamista. Savukosken rakennusvalvonta toimii teknisen lautakunnan eli rakennusvalvontaviranomaisten alaisuudessa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaavat rakentamista

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.

Tutustu maankäyttö- ja rakennuslakiin tästä.

 

Savukosken kunnan rakennusjärjestystä ollaan uudistamassa. Rakennusjärjestyksen tavoitteena on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä. Sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.

Rakennusjärjestyksen uudistamisessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Sen tarkoituksena on kertoa, miksi kaavaa laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.

 

 

Olemme ottaneet käyttöömme sähköisen Lupapiste.fi rakennuslupa asioinnin. Lupapiste.fi kattaa Savukosken kunnan rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen.

Lupapiste – miten  se luvan hakeminen meenkään

Lupapiste_Rakennuslupa-pähkinänkuoressa

 

Vieläkin asiat kaipaavat apua,

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voi hakea rakentamisen lupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Se kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Savukosken kunnassa voidaan tehdä nyt palvelun kautta neuvontapyyntöjä. Voit käyttää Lupapistettä kaikkiin rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennushankkeesi käynnistymistä. Lupapisteen kautta saat henkilökohtaista palvelua asiaan liittyvältä viranomaiselta.

Palvelu ohjaa hakemaan rakennushankkeesi sijainnin kartalta sekä kuvaamaan tarpeesi ohjeiden ja valintojen avulla. Viranomaisen on helpompi ja nopeampi neuvoa sinua, kun kaikki tiedot ovat varmasti saatavilla. Voit asioida palvelussa silloin kun se itsellesi parhaiten sopii ja samalla kaikki asiaan liittyvä viestintä on nähtävissä yhdessä paikassa.

Palvelu on avoinna kaikille rakentamista suunnitteleville kuntalaisille. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisen käyttökerran yhteydessä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Palvelun toimittaja on Cloudpermit Oy, jonka tavoitteena on vähentää byrokratiaa, vapauttaa aikaa ja tehdä ihmisten arjesta helpompaa.

Lupapiste.fi tästä palveluun >>

 


Rakennustöistä on ilmoitettava verohallinnolle. Todistus koskee kotitalouksia/yksityishenkilöitä, joiden on annettava tietoja rakentamisesta verottajalle. Anna verohallinnolle rakentamisilmoitus kaikista rakennusluvan alaisista töistä. Ilmoita tiedot ennen loppukatselmusta. Kun olet ilmoittanut tiedot, saat postitse todistuksen. Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle.Oletko rakentamassa, hankkeen lupamenettelyyn alla ohjeita

Ennen luvan hakemista rakennuttajan ja/tai pääsuunnittelijan tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa suunnitelmien asianmukaisuus ja lupamenettelyn jouheva eteneminen.
 • rakennuspaikka
 • rakentamismahdollisuus
 • toimenpiteet
 • kaikki luvat ovat maksullisia

Kunta voi myöntää poikkeamisluvan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n perusteella.

Poikkeamislupa tarvitaan muun muassa jos:

 • poiketaan asemakaavasta (rakennusoikeus, kerrosluku, rakennusalueen raja tms.)
 • rakennetaan ranta-alueelle ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Poikkeuslupaan tarvitset

 • paikan  hallintaanoikeuttavat asiakirjat
 • paikan kaavallinen valmius-asiakirja
 • tonttikartta tai vastaava asiakirja
 • asemapiirros
 • selvitys naapurin kuulemisesta

Rakennuslupa tarvitaan

 • rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai työllä voi ilmeisesti olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyttötar-koituksen olennaiseen muuttamiseen.

Rakennuslupaan tarvitset

 • poikkeusluvan myöntämispäätös, tarvittaessa
 • rakennussuunnitelmat
 • asemapiirros
 • pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset
 • tilastokeskuksen asiakirjat täytettynä

Ennen kuin aloitat tarvitaan

 •  vastaava työnjohtaja
 •  pääsuunnittelija
 •  aloituskokous
 • kvv-työnjohtaja
 • tarkentavat suunnitelmat
 • työpiirustukset (suunnittelija)
 • rakennepiirustukset (vähintään perustus- ja runkosuunnitelmat)
 • LVIS-suunnitelmat

Toimenpideluvan tarvitset

 • rakennelman rakentaminen (esim. katos)
 • kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen
 • julkisivumuutos
 • mainostoimenpide
 • aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen
 • asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen
 • maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen
 • kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen.

Toimenpidelupaa varten tarvitset:

 • lupahakemus
 • pääpiirustukset
 • selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
 • naapurin kuuleminen soveltuvin osin

Toimenpideilmoitus

Jo olemassa olevaan asuntoon tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, enintään 40 m²:n suuruisen lämmittämättömän muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen tai moottoriajoneuvosuojan rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä lupamenettelyn sijaan.

Hankkeen aikana tarkastetaan

 • rakennusluvassa määritellyt tarkastukset (sijainti, runko, valmiustarkastukset)

 

Hanke valmiiksi, lopputarkastukset

 • käyttöönottotarkastus
 • lopputarkastus

 


Rakennusvalvonnan hinnat • Pienkiinteistön purkajan ja saneeraajan opas

  Harkitsetko kiinteistösi saneerausta tai purkamista?

  Aiotko tehdä työn itse vai oletko hankkimassa urakoitsijaa työhön?

  Tästä oppaasta saat tietoa purkamisessa huomioitavista asioista, kuten tarvittavista luvista ja ilmoitusmenettelyistä sekä vinkkejä, joilla varmistat onnistuneen purkutyön teon tai sen teettämisen.

  Jätehuolto-osuudessa opastetaan lajittelemaan jätteet oikein, ja samalla säästämään kustannuksissa.

  Pienkiinteistön purkajan ja saneeraajan opasTeknisellä toimistolla palvelevat

Kiemunki Joni, rakennustarkastaja, vastuualuepäällikkö p. 040 6206 436   joni.kiemunki@sodankyla.fi
Hukki Hannu, rakennustarkastaja, p. 0400 193 790                                        hannu.hukki@sodankyla.fi
Ämmälä Sami, tekninen johtaja  p. 040 6772044                                             sami.ammala(at)savukoski.fi

Viinamäki Sari, toimistosihteeri p. 040 738 4752                                             sari.viinamaki(at)savukoski.fi