Rakentaminen ja rakennusvalvonta

Kunnissa rakentaminen sekä rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa, jota ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki. Rakentamiseen liittyvissä asioissa sinua palvelee rakennusvalvonta. Rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjata rakentajia ja kiinteistönomistajia sekä opastaa ja valvoa sääntöjen ja määräysten noudattamista. Savukosken rakennusvalvonta toimii teknisen lautakunnan eli rakennusvalvontaviranomaisten alaisuudessa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaavat rakentamista

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.

Tutustu maankäyttö- ja rakennuslakiin tästä.

 

Savukosken kunnan rakennusjärjestystä ollaan uudistamassa. Rakennusjärjestyksen tavoitteena on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä. Sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.

Rakennusjärjestyksen uudistamisessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Sen tarkoituksena on kertoa, miksi kaavaa laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.

 Oletko rakentamassa, hankkeen lupamenettelyyn alla ohjeita

Ennen luvan hakemista rakennuttajan ja/tai pääsuunnittelijan tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa suunnitelmien asianmukaisuus ja lupamenettelyn jouheva eteneminen.
 • rakennuspaikka
 • rakentamismahdollisuus
 • toimenpiteet
 • kaikki luvat ovat maksullisia

Kunta voi myöntää poikkeamisluvan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n perusteella.

Poikkeamislupa tarvitaan muun muassa jos:

 • poiketaan asemakaavasta (rakennusoikeus, kerrosluku, rakennusalueen raja tms.)
 • rakennetaan ranta-alueelle ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Poikkeuslupaan tarvitset

 • paikan  hallintaanoikeuttavat asiakirjat
 • paikan kaavallinen valmius-asiakirja
 • tonttikartta tai vastaava asiakirja
 • asemapiirros
 • selvitys naapurin kuulemisesta

Rakennuslupa tarvitaan

 • rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai työllä voi ilmeisesti olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyttötar-koituksen olennaiseen muuttamiseen.

Rakennuslupaan tarvitset

 • poikkeusluvan myöntämispäätös, tarvittaessa
 • rakennussuunnitelmat
 • asemapiirros
 • pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset
 • tilastokeskuksen asiakirjat täytettynä

Ennen kuin aloitat tarvitaan

 •  vastaava työnjohtaja
 •  pääsuunnittelija
 •  aloituskokous
 • kvv-työnjohtaja
 • tarkentavat suunnitelmat
 • työpiirustukset (suunnittelija)
 • rakennepiirustukset (vähintään perustus- ja runkosuunnitelmat)
 • LVIS-suunnitelmat

Toimenpideluvan tarvitset

 • rakennelman rakentaminen (esim. katos)
 • kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen
 • julkisivumuutos
 • mainostoimenpide
 • aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen
 • asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen
 • maalämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen
 • kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen.

Toimenpidelupaa varten tarvitset:

 • lupahakemus
 • pääpiirustukset
 • selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
 • naapurin kuuleminen soveltuvin osin

Toimenpideilmoitus

Jo olemassa olevaan asuntoon tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, enintään 40 m²:n suuruisen lämmittämättömän muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen tai moottoriajoneuvosuojan rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä lupamenettelyn sijaan.

Hankkeen aikana tarkastetaan

 • rakennusluvassa määritellyt tarkastukset (sijainti, runko, valmiustarkastukset)

 

Hanke valmiiksi, lopputarkastukset

 • käyttöönottotarkastus
 • lopputarkastus

 


Rakennusvalvonnan hinnat • Pienkiinteistön purkajan ja saneeraajan opas

  Harkitsetko kiinteistösi saneerausta tai purkamista?

  Aiotko tehdä työn itse vai oletko hankkimassa urakoitsijaa työhön?

  Tästä oppaasta saat tietoa purkamisessa huomioitavista asioista, kuten tarvittavista luvista ja ilmoitusmenettelyistä sekä vinkkejä, joilla varmistat onnistuneen purkutyön teon tai sen teettämisen.

  Jätehuolto-osuudessa opastetaan lajittelemaan jätteet oikein, ja samalla säästämään kustannuksissa.

  Pienkiinteistön purkajan ja saneeraajan opasTeknisellä toimistolla palvelevat

Ämmälä Sami, tekninen johtaja  p. 040 6772044                                             sami.ammala(at)savukoski.fi

Kotavuopio Keijo, rakennustarkastaja (keskiviikkoisin)  p. 040 198 0998    keijo.kotavuopio(at)pelkosenniemi.fi
Viinamäki Sari, toimistosihteeri p. 040 738 4752                                             sari.viinamaki(at)savukoski.fi