Savukosken lukio

Lukio on toisen asteen oppilaitos, johon hakeutuminen on vapaaehtoista. Opiskelu lukiossa on mitoitettu kolmivuotiseksi. Lukio antaa opiskelijalle laajan yleissivistyksen ja perustuu peruskoulun oppimäärälle.

Savukosken lukiossa korostetaan hyviä käytöstapoja, ystävällisyyttä, vuorovaikutustaitoja ja ahkeraa työskentelyä. Savukosken lukio kannustaa opiskelijoita rehellisyyteen, yhteisöllisyyteen, oikeudenmukaisuuteen, monikulttuurisuuden hyväksymiseen ja demokraattisen yhteiskunnan sääntöjen mukaan toimimiseen. Lukio antaa valmiuksia kehittää itseään ja kartuttaa tieto- ja taitopääomaansa unohtamatta taito- ja taideaineita.

Lukio synnyttää tiedonjanon ja antaa kyvyn löytää tietoa ja myös soveltaa sitä. Lukio pyrkii antamaan opiskelijalle tietoyhteiskunnassa tarpeelliset tieto- ja viestintätekniset taidot. Opetuksessa pyritään käyttämään nykyaikaisia opetusvälineitä ja menetelmiä. Myös opettajat pyrkivät kehittämään aktiivisesti osaamistaan ja olemaan ajan hermolla uusien opetusmenetelmien ja -välineiden kehityksessä.

Lukio tukee kasvua aikuisuuteen ja oman elämän hallintaan. Lukio auttaa opiskelijoita itsenäiseen työntekoon, kannustaa heitä asettamaan omien edellytystensä mukaisia opiskelutavoitteita ja pyrkimään aktiivisesti jatko-opintoihin.

Savukosken lukion opiskelija on ylpeä lappilaisuudestaan ja saulaisuudestaan ja käyttää taustaansa henkisenä pääomanaan.

Savukosken lukio ja Saamelaisalueen koulutuskeskus tarjoavat mahdollisuuden kaksois- ja kolmoistutkintoihin!

Savukosken lukiosta

Valtioneuvosto antoi 20.5.1976 päätöksen, jonka mukaan Savukosken kunnanhallitus sai luvan perustaa kuntaan oman lukion. Lukio aloitti toimintansa 1.8.1976. Yli kaksikymmenvuotiseen historiaan sisältyy monia vaiheita: hajautetusta opiskelusta on siirrytty kurssimuotoiseen, luokallisesta luokattomaan lukioon. Opetussuunnitelmat ovat vaihtuneet pari kolme kertaa ja jatkossahan ne muuttuvat vuosittain aina, kun itsearviointimme tulokset sitä vaativat. Arviointi on nykyisin opetuksen kehittämisen väline.

Lukion päästö-/päättötodistuksen on saanut yli kolmesataa opiskelijaa, ja heistä ylioppilastutkinnon on suorittanut kevät 2011 mukaan lukien 288. Savukosken lukion käymällä pääsee siis ylioppilaaksi 98,35 %:n todennäköisyydellä!

 

Education in Savukoski

Savukosken lukio, the upper secondary school, is very small with only 13 pupils this year. Despite the small size of the school, it has ranked high in the national comparison of upper secondary schools in Finland. The individual needs of pupils in the local comprehensive and upper secondary school can be taken into account much more easily in small groups. Remedial instruction is readily available if there are any problems with learning.

 

More information:

https://peda.net/savukoski

Lisätietoa

Savukosken lukion historiikkiin voit tutustua lähemmin Mirja Aarrevaaran julkaisemassa ”Savukosken lukio 30 vuotta 1976-2006”.

—–

Savukosken lukion opiskelijakuntatoiminta tarjoaa tärkeän väylän opiskelijoille vaikuttaa omaehtoisesti heitä itseään koskeviin asioihin. Opiskelijakunta valitsee vuosittain keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko opiskelijakuntaa. Opiskelijakunnan hallitus ja lukion henkilökunta tekevät yhteistyötä opiskelijoiden kuulemiseksi ja edustuksellisen demokratian toteutumiseksi lukiossa.

Opiskelijoita on suotavaa kuulla esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Lukuvuoden suunnittelu, kuten työ- ja loma-ajat, kurssitarjottimen sisältö ja tuntikiertokaavio
  • Paikallisen opetussuunnitelman valmistelu, kuten opetuksen käytännön järjestelyt sekä opiskelijahuollon ja ohjaustyön suunnitelmat
  • Järjestyssäännöt
  • Koeviikkojen järjestelyt
  • Kurssien suunnittelu, kuten opetusmenetelmät ja arviointi
  • Yhteisten tilojen käyttö ja varustus

 

Yhteystiedot

Savukosken lukio
Sauherrantie 23, 98800 Savukoski

Koulusihteeri Carola Kellokumpi: 040 738 4922

Sivistysjohtaja-rehtori Joonas Rentola: 040 545 9009

etunimi.sukunimi(at)savukoski.fi