1.1.2020-30.9.2021

Hankkeen tavoitteena on lisätä harvaan asuttujen alueiden sako- ja umpikaivolietteiden tilakäsittelyä mallilla, jossa hyödynnetään karjanpidon lopettaneiden tilojen lietesäiliöitä.

Hankkeella ehkäistään haitallisia vesistövaikutuksia haja-asutusalueella ja edistetään haja-asutuksen jätevesien ravinteiden kierrätystä. Hankkeessa kehitetään aiempien ravinteidenkierrätyshankkeiden tuloksia käytännön toimiksi. Hankkeessa kehitettävää mallia voidaan hyödyntää muillakin haja-asutusalueilla.

HANKESUUNNITELMA

Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta.
Hanke toteuttaa ravinteiden kierrätyksen kärkihanketta

Hanketyöntekijä Laura Luusua on aloittanut hankkeessa 1.4.2020.

Yhteystiedot

Lisätietoja hankkeesta

Projektipäällikkö, ympäristönsuojelusihteeri
Paula Tarkka
Kauppakuja 2 A 1
98800 Savukoski
puh. 040 520 3162
paula.tarkka@pelsavu.fi

Hanketyöntekijä
Laura Luusua
Kallaantie 28
98440 Kallaanvaara
puh. 040 619 7111
laura.luusua@pelsavu.fi