Ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset

Ympäristölupahakemusten käsittelyn keskimääräinen kesto on 4-6 kk.

Ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn päätös annetaan yleensä 120 pv kuluessa.

Rekisteröitävien toimintojen rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä 30 tai 60 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Kertaluontoista toimintaa koskeva ilmoitus on tehtävä 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Nitraattiasetuksen mukainen aumausilmoitus on tehtävä 14 vrk ennen aumauksen aloittamista.

Maa-aineslaki

Maa-aineslupahakemusten käsittelyn keskimääräinen kesto on 3 – 5 kuukautta.

Haja-asutuksen jätevedet

Poikkeus jätevesien käsittelystä voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 30 vuorokautta.

Käytöstä poistetut öljysäiliöt

Päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta tehdään keskimäärin 30 vuorokauden sisällä hakemuksen saapumisesta.

Vesihuoltolaki

Vesihuoltolain mukaiset päätökset tehdään keskimäärin 1 – 2 kuukauden kuluttua hakemuksen saapumisesta.

Maastoliikennelaki

Lupahakemuksen käsittelyn kesto on yleensä 2 – 4 kuukautta.

Vesiliikennelaki

Vesiliikennelain mukaista lupaa kilpailuihin ja harjoituksiin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka liitteenä tulee olla vesialueen omistajan kirjallinen suostumus.

Lupahakemuksen käsittelyn kesto on yleensä 2 – 4 kuukautta.

Betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Jätteen hyödyntämisen saa aloittaa, kun hyödyntäminen on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröinti tehdään keskimäärin 30 vuorokauden sisällä ilmoituksen saapumisesta.