Lastensuojelu

Lastensuojelu on kunnan lakisääteinen tehtävä, jolla pyritään turvaamaan lapsille ja nuorille turvallinen lapsuus. Lastensuojelu on ensisijaisesti lasten suojelua, joka on koko kunnan ja kaikkien aikuisten yhteinen tehtävä. Lasten suojelu perustuu lapsen kansainvälisesti tunnustettuihin oikeuksiin, joita ovat etusija erityiseen suojeluun, oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu sisältää yleisen lasten hyvinvoinnin edistämisen, joka kohdistuu kasvuoloihin vaikuttamiseen sekä lasten ja huoltajien tukemiseen peruspalveluiden keinoin. Lapsiperheiden peruspalveluihin kuuluvat mm. päivähoitopalvelut, koulu, kotipalvelun tuki, perheen tuki toimeentulo-ongelmissa, vanhemmille tarjottavat riittävät kasvatusneuvonta-, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä riittävän ja lapsiperheelle sopivan asumisen varmistaminen.

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu on aina suunnitelmallista lapsen ja perheen tukemista ja sekä vaikuttamista lapsen kasvuoloja vaarantaviin tekijöihin.  Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu perustuu lastensuojelulakiin (417/2007), joka tuli voimaan vuoden 2008 alussa. Ennaltaehkäisevää sekä lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan lastensuojelusuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.


Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus on se keino, jolla voit tuoda esille huolesi jonkun lapsen hyvinvoinnista.  Lastensuojelulaki § 25 velvoittaa tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos huoli lapsesta  syntyy mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölle, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja uskonnolliset yhteisöjen toimijalle sekä näiden toimialueiden luottamustointa hoitavalle henkilölle.  Ilmoitusvelvollisuus koskee tietoa, jonka tehtävää hoitava henkilö on työssään saanut.  Tällöin myös lastensuojeluilmoituksen kohteella on oikeus tietää ilmoittava taho. Kuka tahansa henkilö, esimerkiksi naapuri tai omainen, voi tehdä lastensuojeluilmoituksen, jos hänelle syntyy huoli lapsesta, tämän kasvuoloista, käytöksestä tai kehittymisestä.  Ilmoituksen voi tässä tapauksessa tehdä myös nimettömänä. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä sosiaalisihteerille virka-aikaan puhelimitse tai toimistossa varaamalla ensin käyntiajan. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös kirjallisesti. Mikäli huoli lapsesta on välitön, tulee hätätilanteesta ilmoittaa hätäkeskukseen, josta virka-ajan ulkopuolella otetaan tarvittaessa yhteyttä Itä-Lapin sosiaalipäivystykseen.

Yhteystiedot

Sosiaalijohtaja
Katrina Kulppi 040 725 7558

Hätäkeskus 112

Perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponia, Kemijärvi
Puh. 040 356 2772

Päivystys
Puh. 040 481 1931
Arkisin klo 12-13