Lastensuojelu

Lastensuojelu on kunnan lakisääteinen tehtävä, jolla pyritään turvaamaan lapsille ja nuorille turvallinen lapsuus. Lastensuojelu on ensisijaisesti lasten suojelua, joka on koko kunnan ja kaikkien aikuisten yhteinen tehtävä. Lasten suojelu perustuu lapsen kansainvälisesti tunnustettuihin oikeuksiin, joita ovat etusija erityiseen suojeluun, oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu sisältää yleisen lasten hyvinvoinnin edistämisen, joka kohdistuu kasvuoloihin vaikuttamiseen sekä lasten ja huoltajien tukemiseen peruspalveluiden keinoin. Lapsiperheiden peruspalveluihin kuuluvat mm. päivähoitopalvelut, koulu, kotipalvelun tuki, perheen tuki toimeentulo-ongelmissa, vanhemmille tarjottavat riittävät kasvatusneuvonta-, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä riittävän ja lapsiperheelle sopivan asumisen varmistaminen.

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu on aina suunnitelmallista lapsen ja perheen tukemista ja sekä vaikuttamista lapsen kasvuoloja vaarantaviin tekijöihin.  Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu perustuu lastensuojelulakiin (417/2007), joka tuli voimaan vuoden 2008 alussa. Ennaltaehkäisevää sekä lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan lastensuojelusuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.


Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus on se keino, jolla voit tuoda esille huolesi jonkun lapsen hyvinvoinnista.  Lastensuojelulaki § 25 velvoittaa tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos huoli lapsesta  syntyy mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölle, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja uskonnolliset yhteisöjen toimijalle sekä näiden toimialueiden luottamustointa hoitavalle henkilölle.  Ilmoitusvelvollisuus koskee tietoa, jonka tehtävää hoitava henkilö on työssään saanut.  Tällöin myös lastensuojeluilmoituksen kohteella on oikeus tietää ilmoittava taho.  Vaitiolovelvollisuus ei estä tekemästä lastensuojeluilmoitusta. Ennen lapsen syntymää ilmoitusvelvollisten henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen.

Ilmoitusvelvollinen henkilö voi lastensuojeluilmoituksen sijasta täyttää ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä lapsen asuinkunnan sosiaalitoimeen yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa. Yhteyttä otetaan täyttämällä lomake yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi tai olemalla puhelimitse yhteydessä sosiaalijohtajaan. Jos ilmoitusvelvollinen henkilö on ottanut yhteyttä sosiaalihuoltoon, hänen ei samojen syiden perusteella tarvitse tehdä erikseen lastensuojeluilmoitusta. Jos yhteydenottoa ei kuitenkaan ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä yhdessä (esimerkiksi asian kiireellisyyden vuoksi), on ilmoitusvelvollisen tehtävä lastensuojeluilmoitus. Lastensuojeluilmoitus tehdään viipymättä myös silloin, jos asianosaiset eivät suostu yhteydenottoon ja lastensuojelulain 25 §:n kriteerit täyttyvät.

Kuka tahansa henkilö, esimerkiksi naapuri tai omainen, voi tehdä lastensuojeluilmoituksen, jos hänelle syntyy huoli lapsesta, tämän kasvuoloista, käytöksestä tai kehittymisestä.  Ilmoitus suositellaan tekemään omalla nimellä, mutta ilmoituksen voi tässä tapauksessa tehdä myös nimettömänä. Ilmoituksen sisältämät tiedot (myös tiedot ilmoituksen tekijästä) tallentuvat sellaisenaan sosiaalihuollon asiakastietoihin ja tulevat tietoon ilmoituksen kohteelle.

Lastensuojeluilmoitus tai yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi tehdään kirjallisesti oheisia lomakkeita käyttäen.

Lastensuojeluilmoitus

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Lomake toimitetaan sosiaalitoimistoon postitse tai tuomalla osoitteeseen:

Savukosken kunta/ sosiaalitoimi
Kauppakuja 2 A 1
98800 Savukoski

Kiireellisissä tilanteissa lastensuojeluilmoituksen voi tehdä sosiaalipäivystykseen puhelimitse. Sosiaalipäivystys vastaa kiireellisen sosiaalisen avun tilanteisiin virka-aikana klo 8.00-16.00, p. 040 576 5907 ja virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin p. 040 726 6965. Sosiaalipäivystykseen voi soittaa virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin sellaisissa tilanteissa, jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Mikäli huoli lapsesta on välitön, tulee hätätilanteesta ilmoittaa hätäkeskukseen, josta virka-ajan ulkopuolella otetaan tarvittaessa yhteyttä Itä-Lapin sosiaalipäivystykseen.”

Lisätietoja ilmoituksia koskevasta lainsäädännöstä

Yhteystiedot

Sosiaalijohtaja
Tanja Karhunen 040 725 7558

Sosiaaliohjaaja
Tiina Pulska 040 537 4443

Hätäkeskus 112

Perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponia, Kemijärvi
Puh. 040 356 2772

Päivystys
Puh. 040 481 1931
Arkisin klo 12-13