YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN LAATIMISTYÖN KÄYNNISTYMINEN SAVUKOSKELLA

Savukosken kunnanhallitus on 31.3.2020 § 67 päättänyt käynnistää ympäristönsuojelumääräysten laatimistyön. Kunnassa ei ole annettu aikaisempia ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympäristönsuojelumääräysten antaminen on tullut ajankohtaiseksi lainsäädäntömuutosten vuoksi. Lisäksi yhteistoiminta-alueen kuntien määräykset halutaan yhtenäistää alueen asukkaiden tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi.

Ympäristönsuojelumääräysten laatimistyö on annettu tehtäväksi Savukosken kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunnalle.

Kunta voi ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (Ympäristönsuojelumääräykset).

Määräykset voivat koskea

· toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia;
· erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
· toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella;
· sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
· sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoitteiden sekä  maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;
· valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
· vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Määräykset eivät voi koskea luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa,
ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaista koeluonteista toimintaa, ympäristönsuojelulain 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita, pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä eikä puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat sitovaa sääntelyä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.

Valmistelutyön edetessä määräyksistä tullaan kuulemaan eri sidosryhmiä ja kuntalaisille varataan mahdollisuus lausua niistä mielipiteensä.

Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka, p. 040 520 3162, paula.tarkka@pelsavu.fi

Muita uutisia