TARJOUSPYYNTÖ

Korvatunturin koulun ja Savukosken lukion irtokalustehankinnat

SAVUKOSKEN KUNTA
Kauppakuja 2 A 1
98800 SAVUKOSKI

Hankintayksikkö
Savukosken kunnan tekninen toimi
Savukosken kunnan sivistystoimi

1. HANKINNAN KOHDE JA LAAJUUS

Savukosken kunnan yhtenäiskoulu valmistuu marraskuussa 2020. Rakennus on laajuudeltaan 1500 hum2 ja otetaan käyttöön viimeistään 12/2020. Koulu sijaitsee osoitteessa Sauherrantie 23, 98800 Savukoski. Koulussa tulee olemaan noin 90 oppilasta ikäryhmissä 6-18 vuotta.

Hankinnan kohteena on koulun irtokalusteet. Hankinnan ulkopuolelle jätetään erillishankinnaksi teknisentyön luokan työstöpenkit, 1.-4 luokkien oppilaspulpetit ja -tuolit sekä verhot. Pohjapiirustus, huonekortit ja av-suunnitelmat ovat tarjouspyynnön liitteenä (liitteet nro 1-3). Rakennuksen sisätilojen värisuunnitelma on liitteenä 4 ja luettelo tiloista sekä niihin hankittavasta kalustuksesta liitteenä 5. Lisäksi liitteenä 6 on yhtenäiskoulun archicad- mallinnostiedosto.

Tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan yhtenäisen kokonaisuuden. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti paikkaan ja aikaan sitomaton oppiminen ja osaaminen tehdään mahdolliseksi tarkoituksenmukaisella tavalla oppimisympäristön kehittämisessä.

2. HANKINTAMENETTELY

Hankinnassa käytetään käänteisestä kilpailutusta eli niin sanottua ranskalaista urakkaa. Tarjouksia arvioidaan täten ainoastaan laadun perusteella ja suurimman pistemäärän saanut tarjous voittaa. Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota.

Kalusteiden kokonaishinta, johon sisältyy kalusteiden toimitus, kokoamis- ja asennuspalvelut sekä pakkausjätteiden poiskuljetus, on 140.000 € (alv 0 %).
Tilaajalla on oikeus täydentää tai supistaa tilattavien kalusteiden määrää + – 10%, tarjotusta määrästä. Lopullisessa tilauksessa tilaaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa yksittäisiä tuotteita, värimaailmaa ja / tai verhoilumateriaaleja mikäli katsoo siihen olevan asianmukaiset perustelut.

Kalustus tulee toimittaa koululle siten että kalustuksen lopputarkastus on suoritettavissa alustavasti viikolla 49/2020. Tarkemmat toimituspäivät sovitaan tilauksen yhteydessä.

3. OSALLISTUMINEN

Tarjoajalla tulee olla riittävät rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, suorituskykyä, ammatillista pätevyyttä ja laatua koskevat edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajan on toimitettava selvitys tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttymisestä tai muuten osoitettava lain vaatimusten täyttyminen.

4. OSATARJOUS TAI VAIHTOEHTOINEN TARJOUS

Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

5. TARJOUKSELLE ASETETUT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä.

Tarjouksen tulee sisältää:

1. Kalustepohjakuvat sekä huonekohtaiset realistiset tilakuvat 3D-ohjelmalla toteutettuina tiloista A30.1+A31.1, A14.1 ja A10.1. Muiden tilojen osalta 2D-kuvat ovat riittäviä.
2. Kuvalliset tuotekortit, joista selviää tuotteiden ominaisuudet ja materiaalit, kalustepohjaan merkittyinä ja numeroituina
3. Kalustetut pohjakuvat. Varustelutasoltaan samanlaisista luokkatiloista vaaditaan ainoastaan yksi (1) tilakuva (esim. luokkatilat A10.1, A10.2 ja 10.3).
4. Kalusteiden yksikköhinnat, tilakohtaisesti jaoteltuina ja yhteenlaskettuna
Tarjoajan tulee järjestää tarjousten arviointiryhmälle mahdollisuus tutustua tarjouksessa esitettyihin kalusteisiin / kalusteratkaisuihin käytännössä, mikäli arviointiryhmä tutustumista pyytää.

Tarjouksen sisällön tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjous ei saa olla ehdollinen.

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien.

6. TARJOUSTEN KÄSITTELY

Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen.

Avaustilaisuudessa ovat läsnä hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen. Hankintayksikön on hylättävä tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset. Soveltuvien tarjoajien tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan mukaan tarjousten vertailuun.

7. TARJOUSTEN VERTAILU JA VALINTA

Tarjoukset vertaillaan kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaan. Koska kyseessä on käänteinen kilpailutus = ”ranskalainen urakka”, tarjousten hinnan tulee olla 140.000 €. Laadun ja määrän osalta vertailu suoritetaan seuraavin perustein:

Kalusteiden kestävyys ja soveltuvuus
– Materiaalien kestävyys
– Tuotteen soveltuvuus tilaan ja kokonaisuuteen
Maksimipisteet 25

Kalusteiden muunneltavuus ja käytettävyys
– Korkeussäätöjen helppokäyttöisyys ja laajuus
– Kalusteiden siirreltävyys, minkälaisia toimenpiteitä kalustuksen uudelleen ryhmittely tiloissa aiheuttaa
– Kalusteiden mitoituksen soveltuvuus uudelleen ryhmittelyyn
Maksimipisteet 25

Ergonomia
– Tuotteiden soveltuvuus eri-ikäisille ja kokoisille oppilaille
– Miten on huomioitu opetushenkilökunnan ergonominen työskentely
Maksimipisteet 25

Sisustuksen kokonaisuus ja esteettisyys
– Kalusteiden yhtenäisyys
– Kalusteiden esteettisyys ja tilan viihtyisyys
– Kalusteiden soveltuvuus rakennuksen arkkitehtuuriin
– Opiskelua ja työskentelyä aktivoivat ja helpottavat ratkaisut
– Melua vaimentavat ratkaisut
Maksimipisteet 25

Savukosken kunnanhallitus tekee hankintapäätöksen kalustetoimittajan valinnasta kesäkuun kokouksessaan. Tarjouskilpailun ratkaisusta ilmoitetaan kaikille tarjouksen tehneille.

8. SOPIMUS

Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus, jonka ehtoihin tarjoajan tulee sitoutua, voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus.

9. HANKINTAAN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset tulee toimittaa viimeistään 25.5.2020 klo. 16.00 sähköpostitse osoitteeseen hallinto@savukoski.fi.

Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto 27.5.2020 klo 12.00 mennessä, joka lähetetään toimittajille sähköpostitse sekä julkaistaan kunnan nettisivuilla.

10. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN

Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa sähköisenä viimeistään 15.6.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen hallinto@savukoski.fi. Viesti tulee otsikoida: Tarjous Savukosken yhtenäiskoulun irtokalusteista. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Savukoskella 14.5.2020
Jarmo Ahtinen Minerva Rannila
tekninen johtaja sivistysjohtaja-rehtori

LIITTEET
Liite 1 Pohjapiirustukset
Liite 2 Huonekortit
Liite 3 Koulun sisävärisuunnitelma
Liite 4 Tilaluettelo / vaadittava kalustus
Liite 5 Archicad mallinnostiedosto
(tämän tiedoston saatte sanna.hautamaki@paloranta.fi kautta)

Muita uutisia