Järjestöraha 2024

Savukosken kunta jakaa vuonna 2024 järjestörahaa savukoskelaisille yhdistyksille Savukoskella tapahtuvaan toimintaan 15 000€. Hakemukset 2-26.4.2024 osoitteeseen hallinto@savukoski.fi. Hakemukseen tulee sisällyttää hakuehtojen mukaiset tiedot. Lisätietoja elinkeino-maaseutupäälliköltä eeva-maria.maijala@savukoski.fi 050 5120529.

Savukosken kunnan järjestöhankerahan 2024 hakuehdot

Savukosken kunta avaa 15.000 e haettavaksi yksittäisten järjestöjen hankkeisiin.

 

Kuka voi hakea?

Järjestöhankerahaa voivat hakea savukoskelaiset Savukoskella toimivat rekisteröidyt yhdistykset savukoskelaisten toimintoihin. Hankerahaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi yritystoimintaan, yhdistyksen hallinnosta syntyviin tavanomaisiin kuluihin, talkoolaisten palkan maksamiseen tai edelleen jaettavaksi.

 

Hakuaika

Hankeraha on haettavissa 2-26.4.2024 sähköisesti osoitteeseen hallinto@savukoski.fi. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida

 

Yleiset ehdot

 1. Savukosken kunta myöntää hankerahoitusta savukoskelaisille Savukoskella toimiville yhdistyksille, joiden toiminta kohdistuu kuntalaisiin.
 2. Hankerahan myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että avustusta voidaan pitää sen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.
 3. Hankerahan hakijan tulee noudattaa toiminnassaan hyviä tapoja sekä yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita.
 4. Hankerahan hakija vastaa itse toimintansa laadusta ja laillisuudesta.
 5. Yhdistyksen taloudenpito ja toiminnantarkastus tulee olla asianmukaisesti järjestetty.

 

Yksittäiselle järjestölle myönnettävän hankerahan suuruus voi maksimissaan olla 1.500 e. Hankerahaa voi hakea avoimen tapahtuman, tilaisuuden, koulutuksen, kilpailun, retken tai vastaavan toiminnan toteuttamiseen, tai toiminnan kannalta muihin tarpeellisiin investointeihin.

Hankerahaa voi hakea myös alueen asukkaiden viihtyisyyttä parantaviin investointeihin. Hankerahaa voidaan myöntää esimerkiksi tapahtumien esiintyjien palkkioihin ja matkakuluihin, retkikuljetuksiin, pääsymaksuihin, toiminnan järjestämispaikan käytöstä syntyviin kustannuksiin, tapahtuman markkinointiin ja toiminnan kannalta tarpeellisten hankintojen ja muiden kulujen kustannuksiin.

Hankerahaa haettaessa tulee selvittää, millaiseen toimintaan rahoitusta haetaan.

 

Hakemuksen liitteeksi tulee lisätä rahoitettavan toiminnan suunnitelma ja kustannusarvio.

Kustannusarviosta tulee ilmetä myös muut rahoituslähteet. Kunnan rahoitus voi kattaa enintään 90% kokonaiskustannuksista.

 

Hankerahoituksen hakeminen

 • Hankerahoitusta haetaan sähköisesti osoitteeseen hallinto@savukoski.fi 2-26.4.2024.
 • Rahoituksen saajan tulee antaa kunnalle hakemuksessa tarvittavat tiedot rahoitushakemuksen käsittelyä, rahoituksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten.
 • Rahoituksen hakijan tulee antaa riittävä tieto käyttötarkoituksesta ja perustella rahoituksen tarve.
 • Hakija ilmoittaa hakemuksessa yhteyshenkilön, joka hoitaa hakemusasiaa yhdistyksen tai yhteisön puolelta. Kunta ottaa mahdollisten lisäkysymysten osalta yhteyttä ainoastaan hakemuksessa ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

Päätöksenteko

Hakemukset käsitellään kunnassa mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemukset käsitellään ja pisteytetään elinvoimatiimissä ja maksumääräykset tekee elinkeinopäällikkö.

Järjestöhankerahan hakijalla on muutoksenhakuoikeus tehdyistä rahoituspäätöksistä. Valitusaika on 14 vrk päätöksen tiedoksisaamisesta.

 

Maksatus

 • Hankerahoitukset maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille päätöksen saatua lainvoiman.
 • Kunta pidättää oikeuden rahoittaa hankkeita poikkeustapauksissa myös muulla tavoin, esimerkiksi korvaamalla suoraan rahoitettavaan toimintaan liittyviä kuluja.
 • Selvitys hankerahoituksen käytöstä Myönnetty hankerahoitus tulee käyttää hakemuksessa kuvatulla tavalla 30.4.2025 mennessä.
 • Rahoituksen saajan tulee toimittaa kunnalle vapaamuotoinen raportti rahoituksen käytöstä ja toteutuneista kustannuksista 31.5.2025 mennessä. Raporttiin tulee sisällyttää lyhyt kuvaus toiminnan toteutumisesta sekä selvitys hakemuksessa esitetyn kustannusarvion toteutumisesta.
 • Rahoituksen saaja on velvollinen pyydettäessä toimittamaan tarvittavat lisäselvitykset ja asiakirjat rahoituksen käytöstä.

Hankeavustuksen takaisinperintä

Maksetut hankeavustukset voidaan vaatia palautettavaksi seuraavissa tapauksissa:

1) Kunta ei saa vaatimiaan asiakirjoja tai selvityksiä määräajassa.

2) Rahoitusehdot eivät täyty tai rahoituksen käyttö poikkeaa oleellisesti rahoituspäätöksestä. Rahoituksen saajan on ilmoitettava kunnalle välittömästi, mikäli toimintaan, johon hankerahoitus on myönnetty, tulee oleellisia muutoksia tai jos se peruuntuu

Muita uutisia