§   12            KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Siv.ltk 12      Sivistystoimiston päällikkö: Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa sen laillisesti kokoon kutsutuksi (kokouskutsu postitettu 9.3.2010) ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Sivistyslautakunta: Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi sen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (läsnä Jouni Halonen, Reija Aaltonen, Risto Kangas, Riika-Mari Ordning ja Päivi Pulska).

 

---------------

 

 

 

§   13            PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Siv.ltk 13      Sivistystoimiston päällikkö: Esitän, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Kangas ja Niko Lakela.

 

Sivistyslautakunta: Valittiin Risto Kangas ja Riika-Mari Ordning.

---------------

 

 

 

§   14            KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Siv.ltk 14      Sivistystoimiston päällikkö: Sivistyslautakunta käsittelee pykälät 12 – 25.

 

Sivistyslautakunta: Hyväksyttiin.

---------------

 

 


§   15            TIEDOKSI SIVISTYSLAUTAKUNNALLE

 

Siv.ltk 15       Oikeusministeriö:

1.      Kauhajoen koulusurmat 23.9.2008, tutkintaltk:n raportti

Opetushallitus:

2.      Valtionavustus vieraskielisten opetuksen järjestämiseen (tiedote 4)

3.      Koulutusesitteitä (yhteensä 9 kpl)

Kuntaliitto (Kunnat.net):

4.      Aluehallintouudistuksen vaikutus opetus- ja kulttuuritoimen lakeihin

Aluehallintovirasto:

5.      Osaava-ohjelman avustus ja aikataulu

Savukosken kunta:

6.      Väliraportti oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämisestä jätetty OPH:lle

7.      Rehtoritiimin muistio 4.3.2010

VETRES (Sotiemme opetukset -projektiryhmä

8.      DVD – Suomi sodassa 1939-1945

9.      Rikosrekisteriote: Pia Pussila

 

                      Sivistystoimiston päällikkö: Tiedoksi lautakunnalle.

 

Sivistyslautakunta: Esittelijä toi lisäksi tiedoksi Pia Pussilan työterveystarkastuksesta lausunnon ja Arja Anttilan rikosrekisteriotteen.

Merkittiin tiedoksi kokouksessa tuoduin lisäyksin.

 

---------------

 

 


§   16            VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

Siv.ltk 16      Lautakunnan päätöksen 26.2.2009 / §7 mukaan viranhaltijapäätökset tuodaan tiedoksi lautakunnalle aina

                      seuraavassa kokouksessa.

 

Sivistystoimiston päällikkö, rehtori, nuoriso-liikuntasihteeri, kulttuurisihteeri ja kirjastovirkailija ovat myöntäneet virkavapauksia sekä tehneet muita viranhaltijapäätöksiä ajalla 5.2. – 10.3.2010 oheisten liitteiden mukaan.

 

Sivistystoimiston päällikkö: Tiedoksi lautakunnalle.

 

Sivistyslautakunta: Merkittiin tiedoksi.

---------------  

 


§ 17              TALOUSARVION 2010 TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Siv.ltk 6        Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vuoden 2010 talousarvion 16.12.2009 §:ssä 64. Talousarviossa on

                     hyväksytty kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon on otettu toiminnallisten tavoitteiden            

                     edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

 

Kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja viranhaltijat vastaavat määrärahojen käytöstä taloudellisesti ja tuloksellisesti hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmassaan tulosalueidensa määrärahojen ja tuloarvioiden jakamisesta ja tarkennettujen osatavoitteiden asettelusta sekä vastaavat niiden toteutumisen ja tuloksellisuuden seurannasta. Johtokunta ja kunnanhallituksen sekä lautakuntien määräämä viranhaltija päättävät seuraavan tason käyttösuunnitelmista: Sivistyslautakunta on toimikaudekseen päättänyt (§:t 10 – 11 / 26.2.2009) tilivelvollisista ja laskujen hyväksyjistä.

 

Hallintokuntien tulee tarkastuslautakunnan edellyttämällä tavalla kehittää toimintaansa mahdollisimman hyvin kuvaavia mittareita, joilla voidaan seurata toimintojen kustannuksia ja tehokkuutta.

 

Liitteenä on sivistystoimen vastuualueiden käyttösuunnitelmat talousarviosta 2010 sekä taloussuunnitelmista 2011 ja 2012. Taloudenpidon seuraamiseksi niihin on liitetty suoritteita kuvaavaa vertailua sekä talouden tunnuslukuja, jotta vertailu muihin kuntiin helpottuisi.

 

Lisäksi liitteenä on tapahtumakalenteria (ja työjärjestyspoikkeamia) kevään 2010 ajalta.

 

Valmistelija selostaa kokouksessa oman vastuualueensa käyttösuunnitelmien sisältöä suullisesti.

 

Määräaikaan mennessä ei ollut käytettävissä nuoriso- ja liikuntatoimen, eikä kulttuuri- ja museotoimen käyttösuunnitelmia.

 

Sivistystoimiston päällikkö: Sivistyslautakunta vahvistaa valtuuston hyväksy-

mien määrärahojen ja tuloarvioiden käyttösuunnitelmat 1) liitteen mukaisina sekä asettaa ne kunnan kotisivuille esille vuoden 2010 tavoitteina, 2) edellyttää tuomaan puuttuvat käyttösuunnitelmat seuraavaan kokoukseen käsiteltäviksi.

 

                      Sivistyslautakunta: Esittelijä selosti liitteenä olevien käyttösuunnitelmien muutokset verrattuna edelliseen vuoteen.

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättämän aikataulun ja tiedusteli syytä valmistelun hitauteen paikalla olleelta nuoriso-liikuntasihteeriltä, jonka mukaan hän ei ole ehtinyt.

 

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------  

Siv.ltk 17      Kulttuurisihteeri ja nuoriso-liikuntasihteeri ovat jättäneet oheiset käyttösuunnitelmat vastuualueiltaan.

Liitteet         

Valmistelija selostaa kokouksessa oman vastuualueensa käyttösuunnitelmien sisältöä suullisesti.

 

Sivistystoimiston päällikkö: Sivistyslautakunta hyväksyy selostuksen jälkeen nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja museotoimen käyttösuunnitelmat 2010–2012.

 

                      Sivistyslautakunta: Kulttuurisihteeri selosti kulttuuri- ja museotoiminnan käyttösuunnitelmat.

 

Nuoriso-liikuntasihteeri selosti nuoriso- ja liikuntatoiminnan käyttösuunnitelmat.

 

Keskustelun aikana korjattiin tarkentuneita päivämääriä liitteisiin. Keskusteltiin mm. kylätalon käytöstä, Sompio Rockista ja Peukku-hankkeesta.

 

Hyväksyttiin keskustelun mukaisilla tarkennuksilla.

 

 

 


§ 18              TILINPÄÄTÖS 2009

 

Siv.ltk 18      Sivistyslautakunta on jo aikaisemmin käsitellyt vuoden 2009 menokehystä antamissaan neljännesvuosi

                    raporteissaan. Tulojen kertymistä on seurattu projektien yhteydessä, koska suurimmat tulojen lisäykset

                    ovat tulleet hankepäätöksien myötä.

 

Liitteenä on kirjanpidosta saatu lautakuntatason tuloste. Yhteenveto sisältää palkkamäärärahojen kirjauksia koulunkäyntiavustajan ja luokka-avustajan osalta päivähoidosta opetustoimen menoiksi. Samoin iltapäiväkerhojen osalta vastaavia kirjauksia nuoriso- ja liikuntatoimen menoiksi päivähoidosta, jonne palkkausmäärärahat olivat alun perin varattu.

 

Vuosi 2009 oli Sompion kirjaston ensimmäinen toimintavuosi, mistä seurasi muutamia vuoden 2008 pelkästään Savukosken kunnalle sovittujen menojen kirjauksia (mm. lomapalkkavelka ja KuEL-varhemaksut). Itse Sompion kirjasto pysyi talousarvioraamissa.

 

Luettelo vuoden 2009 projekteista ja niiden tilasta:

 

Projekti

Tila

Toiminta

 

LuKiMat

päättynyt (05/2009)

jatkuu esi- ja erityisopetuksen koulutyöskentelyssä

 

Lapin verkkokoulu

jatkuu

Oppiainetiimit ja hallinto: LL-kokoukset, yht. kurssitarjotin

 

Lapin verkkokoulun tukipalvelut

päättynyt

(08/2009)

Laitehankinnat on suoritettu. Asennustyö kesken

 

Kansainvälisyys-kasvatuksen hanke

jatkuu

Unkari-yhteistyö, valinnainen ruotsin työpaja 6.-luokkalaisille

 

Kerhotoiminnan kehittämishanke

jatkoaika 06/2010

Kerhojen määrä lisääntynyt, ohjaaja pulaa tietyissä kerhoissa

 

Oppilas- ja opiskelijahuollon laatuhanke

jatkuu

Kuraattoritoimintaa, kasvatusohjaus, syrjääntymisen ehkäisy

 

Elävää kuvaa -hanke

jatkuu

Opettajien täydennyskoulutus, laitteiden käytön lisääminen

 

Opepalkka-hanke

päättynyt (08/2009)

TVA käytössä ja TSA-pohjat työstetty, ei käytössä

 

Puistolan esineiden museointi, kertarahoitteinen

päättynyt

09/2009

Tilat/näyttely on siivottu, esineet museoitu aikataulun mukaan

 

Satutunti, kirjasto

päättynyt 05/2009

Ohjelmaa on esitetty myös naapurikunnissa.

 

Iltapäiväkerhot, liikunta- ja nuorisotoimi

vuosittainen rahoitus

Kerhoja pidetään kouluvuoden aikana, päivähoito avustaa

 

Opetusryhmien koon pienentäminen

valtionosuus 2009

Äidinkielen ja matematiikan opetus toteutui vuosiluokittain   ./..

 

Liitteenä on vuoden 2009 käyttösuunnitelmien tavoitteiden toteutumisesta yhteenveto tunnuslukuvertailuineen. Kesällä 2009 tehty talousarvion säästöleikkaus (12.247,46 €) opetustoimeen ei näy tulosteissa. Kun tämä huomioidaan, on koko sivistystoimen säästö talousarvioon nähden nettovaikutuksena yhteensä 86.260,74 euroa.

 

Ostopalveluina Kemijärveltä hankittavista palveluista sekä kansalaisopisto että musiikkiopisto kirjelmöivät annetun resurssin niukkuudesta ja sen aiheuttamasta tarjonnan supistamistarpeesta. Koska valtionosuus jaetaan kuntien kesken toteutuneiden oppituntien suhteessa, Savukosken kohdalla vuokramenot ja matkakulut johtavat korkeaan oppitunti-/opiskelijakohtaiseen kustannukseen ja edelleen tarjonnan supistamistarpeeseen.

 

Sivistystoimiston päällikkö: Sivistyslautakunta jättää kunnanhallitukselle vuoden 2009 tavoitteiden ja talousarvion toteutumisesta asiaselostuksen ja liitteiden mukaisen kertomuksen.

 

Sivistyslautakunta: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

 

 

 


§ 19              SIVISTYSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU

Siv.ltk 19    Koulujen turvallisuutta pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa sisäasiainministeri Anne Holmlundille ja opetusministeri Henna Virkkuselle 20.1.2010.

Työryhmä on laatinut kouluille ja viranomaisille ohjeet siitä, miten koulujen uhkaustilanteissa toimitaan. Lisäksi ryhmä täydentää koulujen pelastussuunnitelmia niin, että niissä otetaan huomioon myös Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien kaltaiset tapahtumat.

Työryhmän suositukset koskevat perusopetusta ja toisen asteen opetusta. Niitä voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Sisäisen turvallisuuden ohjelman puitteissa on jo käynnissä korkeakoulujen turvallisuushanke.

Työryhmän mukaan oppilaitosten tulisi koota kaikki turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat turvallisuuskansioon, josta ne olisivat helposti saatavilla. Turvallisuussuunnitelmien tulisi pohjautua riskinarviointiin, joka tehdään koulukohtaisesti koulun ja viranomaisten yhteistyönä. Kouluilla on oltava turvallisuusorganisaatio, jossa on selkeästi jaettu vastuut turvallisuusasioissa.

Lisäksi työryhmä ehdottaa opetusministeriölle oman turvallisuusoppaan laatimista kouluja varten. Siinä ohjeistetaan oppilaitosten riskinarviointia ja turvallisuussuunnittelua.

Työryhmä teki useita oppilaitosten rakenteelliseen turvallisuuteen liittyviä ehdotuksia. Oppilaitokset tulisi varustaa palovaroitinjärjestelmällä, automaattisella paloilmoittimella tai sprinklerijärjestelmällä, tallentavalla kameravalvontalaitteistolla sekä kulunvalvontalaitteistolla koulukohtaisen riskinarvioinnin perusteella. Kuulutusjärjestelmä tulisi olla kaikissa yli 100 oppilaan kouluissa ja kaksi- tai useampikerroksisissa kouluissa.

Työryhmän työn aikana on jo käynnistetty useita toimenpiteitä. Poliisilla on ohjeistus kouluampumis- ja uhkaustilanteita varten. Poliisi, pelastustoimi ja opetushallinto ovat käynnistäneet koulujen henkilökunnan turvallisuuskoulutuksen. Poliisi ja pelastustoimi ovat nimenneet kouluille yhteyshenkilöt, jotka toimivat koulujen turvallisuuden asiantuntijoina ja opastavat kouluja.

Oppilaitoksissa tulee olla Pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma. Se on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla koulun koko henkilökunnalle ja muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon.

 

Pelastussuunnitelman päivittäminen oli asetettu jo talousarviossa 2009 johtokunnan tavoitteeksi, joka ei toteutunut ohjeistukseen tulleiden muutosten ja lisäysten vuoksi.

 

Valmiuslaki velvoittaa viranomaisia valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein varmistamaan tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Valmiussuunnittelun tulee vastata kysymykseen, miten erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa voidaan yhteiskunnan elintärkeät tehtävät hoitaa rajallisin voimavaroin. Valmiussuunnitelmasta tulee käydä ilmi poikkeusolojen toimintamahdollisuudet ja - muodot. Valmiussuunnitelma on viranomaiskäyttöön tarkoitettu asiakirja (JulkL 621/1999 24 §:n 8k).

 

Opetusministeriö pyytää aluehallintovirastoja selvittämään toimialueensa kuntien, muiden koulutuksen järjestäjien sekä sivistystoimen varautumissuunnittelun tilanne ja raportoimaan siitä opetusministeriölle (Opm:n kirje 26.1.2010/ Dnro123/2010). Valmiussuunnittelulla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa sekä normaaliolojen häiriö- ja erityistilanteissa. Opetusministeriön toimeksiannon perusteella Lapin aluehallintovirasto pyytää 19.3.2010 mennessä

-          päivittämään lähettämänsä lomakkeen sivistystoimen valmiussuunnitelman tilanteesta  

-          lähettämään kunnan opetus- ja muun sivistystoimen (opetus-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimi) valmiussuunnitelman

-          Valmiussuunnitelmassa on hyvä näkyä milloin voimassa oleva suunnitelma on tehty ja päivitetty sekä missä suunnitelma on käsitelty ja hyväksytty.

-          sekä kertomaan liitteen lomakkeessa minkälaista valmius- tai varautumissuunnittelukoulutusta organisaatiossanne tarvitaan.

 

Sekä ”sivistystoimen valmiussuunnitelma”, ”pelastussuunnitelma” että ”turvallisuussuunnitelma” käsittelevät ainoastaan oppilaitosten henkilökuntaan ja koulurakennuksiin liittyviä näkökantoja, joten ne tulee päivittää puuttuvilta osiltaan. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimiston osalta vähän kirjauksia on kunnanviraston valmiussuunnitelmassa.

 

Koulujen osalta ne pohjautuvat vuoden 2003 pelastuslakiin ja niitä on päivitetty edellisen kerran elokuussa 2008, joten nekin on syytä käydä läpi koulujen turvallisuuskansion laatimisen yhteydessä. Koulut ovat harjoitelleet pelastussuunnitelman joitakin osioita (pelastautuminen, riski-analyysi, alkusammutus) viimeksi 11.2.2010.

 

Sivistystoimiston päällikkö: Sivistyslautakunta kirjaa tilanteen tiedoksi ja edellyttää, että suunnitelmat päivitetään vaatimusten mukaisiksi jokaisella toimialalla osallistuen yhteistyössä tehtävän suorittamiseen.

 

Sivistyslautakunta: Hyväksyttiin selostuksen jälkeen.

 

 


§ 20              OHJELMALLINEN KOTISEUTUTALO PUISTOLAN ESITTELY

 

Siv.ltk 20      Sivistyslautakunnassa oli 11.2.2010 tiedoksi asioissa (§ 4) esillä hankesuunnittelija (Itä-Lapin elämää elävästi –hankkeesta) Minna Hamaran kirje, joka palautettiin valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen.

 

Kulttuurisihteeri:

Itä-Lapin elämää elävästi –hanke on Opetusministeriön ja Itä-Lapin kuntayhtymän rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteistyö ja verkostoituminen. Tätä kautta pyritään lisäämään paikkakunnan ohjelmapalvelutarjontaa sekä tuomaan esiin paikkakunnan historiaa ja perinteitä.

 

Savukosken hankepalavereissa on suunniteltu esitystä/ohjelmaa kotiseututalo Puistolassa toteutettavaksi. Esitys perustuu henkilöhahmoon, joka laaditun käsikirjoituksen mukaisesti esittelee elämänmenoa 1950-luvun Savukoskella. Hahmolla on roolivaatetus ja esityksessä hyödynnetään teatterillisia keinoja. Ohjelman kesto on 20 minuuttia. Ohjelmaan voidaan liittää myös kahvi-/ruokatarjoilu Puistolan tiloissa.

 

Tätä ohjelmaa olisi mahdollista toteuttaa tilauksesta, Savukoskella järjestettävien tapahtumien yhteydessä ja heinäkuun ajan ohjelma esitettäisiin kerran viikossa sovittuna ajankohtana. Ohjelman toteuttaminen edellyttää maksun perimistä asiakkailta.

 

Tämän esityksen/ohjelman tavoitteena on lisätä kotiseututalo Puistolan käyttöastetta vierailukohteena, tuoda esiin paikkakunnan historiaa ja perinteitä, lisätä tunnettavuutta sekä paikkakunnan ohjelmapalvelutarjontaa.

 

Kulttuurisihteeri: Kotiseututalo Puistola luovutetaan veloituksetta matkailuyrityksen käyttöön kyseisen ohjelman ajaksi. Talon käytöstä laaditaan sopimus, jossa määritellään tätä toimintaa koskevat käyttöehdot.

- - - - - - - -

Sivistyslautakunta on useassa yhteydessä toivonut Kotiseututalo Puistolan käyttöasteen nostamista ja pohtinut talon käyttöä.

 

Käyttösopimusta laadittaessa on tarkoituksenmukaista olla yhteydessä teknisen toimeen, jotta kaikki ehdot ja mahdolliset kustannukset tulevat esille ennakkoon.

 

Sivistystoimiston päällikkö: Sivistyslautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

 

Sivistyslautakunta: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

 

 


§ 21              PUISTOLAN SEINÄKELLO

 

Siv.ltk 21      Sivistyslautakunnassa oli 11.2.2010 tiedoksi asioissa (§ 4) esillä Sauli Jumiskon sähköpostiviesti, jossa hän pyytää, että hänen

aikoinaan lahjoittamansa seinäkello voitaisiin palauttaa takaisin. Jumisko on perännyt vastausta.

 

Kulttuurisihteeri:

Sauli Jumisko on lahjoittanut seinäkellon (museokokoelmien inventointinumero 14:1) kotiseututalo Puistolaan 15.7.1998. Tästä lahjoituksesta on tehty ja allekirjoitettu virallinen Suomen Museoliiton hyväksymä lahjakirja.

Sauli Jumisko on pyytänyt 7.7.2009 sähköpostiviestissä Arto Ahtiselta kyseisen kellon palautusta omistukseensa. Marja Ekdahl on keskustellut asiasta 8.7.2009 Museoviraston edustajan kanssa. Museoviraston virallinen kanta lahjoituksen palauttamiseen on ehdottomasti kielteinen. Kyseinen seinäkello on Savukosken kotiseutumuseon omistuksessa. Kotiseutumuseo ei missään nimessä voi lahjoittaa tai myydä omia kokoelmiaan. Marja Ekdahl on 9.7.2009 lähettänyt Sauli Jumiskolle sähköpostiviestin: Savukosken kunta ei valitettavasti voi lahjoittaa eikä myydä kyseistä kelloa Jumiskolle, eikä kenellekään muullekaan.

Arto Ahtinen on 15.1.2010 sähköpostitse ilmoittanut Marja Ekdahlille: Vanhan puukoulun seinäkello voitaisiin antaa Puistolaan Jumiskon kellon tilalle.

 

Kulttuurisihteeri: Vanhan puukoulun seinäkellon historiikki liittyy oleellisemmin Savukoskeen kuin Jumiskon lahjoittama kello, joten vaihto olisi järkevä. Kuitenkin jos palautamme Jumiskolle kellon, koen kulttuurisihteerinä tekeväni virkavirheen, koska olen tietoinen Museoviraston kannasta.

- - - - - -

Kotiseututalo Puistolaa ei monestakaan syystä voida käsitellä virallisena museona, minkä myös mm. Museovirasto on tuonut aikaisemmissa yhteyksissä esiin. Teknisesti kulttuurisihteeri on toiminut ohjeistuksen mukaan.

 

Koska kuitenkaan Jumiskon lahjoittama Syväniemen koulun (nyk. Kuopiota) kello ei mitenkään liity Puistolan tai edes Savukosken historiaan, olisi entisestä puukoulusta ”pelastettu” käyntikuntoinen seinäkello monelle kuntalaiselle tuttuine sointiäänineen oleellisempi osa Savukoskea.

 

Sivistystoimiston päällikkö: Sivistyslautakunta vaihtaa Puistolaan kelloksi puukoulun entisen seinäkellon, 2.) poistaa nykyisen seinäkellon museokokoelmasta ja palauttaa sen Sauli Jumiskolle.

 

Sivistyslautakunta: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

 

 


§ 22              KUIVALIHAMARKKINOIDEN OHJELMA

 

Siv.ltk. 22     Kulttuurisihteeri on toimittanut liitteen mukaisen ohjelman vuoden 2010 Kuiva-

Liite              lihamarkkinoista.

 

                      Kulttuurisihteeri: (Täydennän ja tarkennan ohjelmaa vielä kokouksessa)

 

- - - - - -

Viime vuoden ohjelman käsittelyn yhteydessä rajattiin ilmoittelua, koska edellisenä vuonna kulttuuritoimen ilmoituskulut ylittyivät.

 

Sivistystoimiston päällikkö: Merkitään ohjelma tiedoksi.

 

                      Sivistyslautakunta: Kulttuurisihteeri täydensi ja tarkensi ohjelmaa (liite).

 

Keskustelun aikana kuivalihamarkkinapojaksi ehdotettiin Jérôme Tessier:n valintaa kuivalihamarkkinapojaksi.

 

Hyväksyttiin lisäyksellä, että kuivalihamarkkinapojaksi 2010 valitaan Jérôme Tessier.

--------------- 

 


§ 23              PERUSOPETUKSEN JA LUKION KOULUTARVIKEHANKINNAT LUKUVUOSIKSI 2010 – 2011 JA 2011 – 2012

 

Siv.ltk. 23  Yhteistyössä Pelkosenniemen ja Sallan kuntien sekä Kemijärven kaupungin kanssa on pyydetty tarjoukset oppikirjojen ja muun kirjallisuuden toimittamisesta kunnan kouluille. Tarjouksia pyydettiin HILMAn (13.1.2010) kautta. HILMA on kauppa- ja teollisuusministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista. Yhteydenottojen perusteella lähetettiin kiinnostuneille tarjousasiakirjat. Ts. tarjousmenettely oli nykyisten hankintasäädösten mukainen (ketään ei syrjitty). Kaksivuotisella hankintasopimuksella tavoiteltiin suurempia alennuksia.

 

Määräaikaan(29.1.2010) mennessä tarjouksen jättivät Lindell Oy ja Printel Oy.

 

Liitteenä on tarjouksista vertailu.

 

Kunnanhallitus:

Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/07) ja sen nojalla annettuja säännöksiä sekä Savukosken kunnan yleisiä hankintaohjeita. Lautakunnan tehtävänä on oman sektorinsa hankintojen valmistelu ja päätöksenteko. Hankintapäätösten tulee olla hyvin perusteltuja, jos vertailuhinnaltaan halvinta tarjousta ei hyväksytä. Kunnanviraston viranomaishallinnon toimistotarvikehankinnat valmistelee ja päättää keskitetysti hallintotoimisto. Varsinaisen toiminnan osalta hallintokunnat päättävät itse toimistotarvikehankinnoista mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä hallintotoimiston kanssa. Isommissa hankinnoissa kehotetaan yhteishankintoihin kunnan eri yksiköiden kesken.

 

Kunnanhallituksen ohjeen mukaan hankinta-aikataulusta tiedotetaan myös muita kunnan yksiköitä.

 

Sivistystoimiston päällikkö: Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuoden 2010 - 2011 ja lukuvuoden 2011–2012 koulutarvikkeet hankitaan edullisimman tarjouksen jättäneeltä Printel Oy:ltä.

 

Sivistyslautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------


§ 24              OPETTAJAN VIRKOJEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

 

Siv.ltk. 24     Savukosken kunnan koululaitoksessa (Korvatunturin koulussa ja Savukosken lukiossa) on opetushenkilökunnan

                      suhteen seuraava tilanne:

-         Savukosken lukion ja Korvatunturin koulun yhteinen päätoiminen tuntiopettaja (uskonto ja psykologia) opettaa myös luokanopetuksessa ja perusopetuksen valinnaisen filosofian kurssin. Hänet on johtokunta palkannut 31.7.2010 saakka.

-         Sivutoimiset tuntiopettajat (2 kpl) liikuntaan ja musiikkiin on palkattu 5.6.2010 saakka.

-         Savukosken lukion ja Korvatunturin koulun yhteinen historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virka (velvollisuudella hoitaa lukion opinto-ohjaus ja täytetunteina lukion filosofian kurssit) tulee avoimeksi 1.8.2010 alkaen.

-         Korvatunturin koulun erityisopettajan (PuLuKi) virka tulee avoimeksi 1.8.2010 alkaen.

Lisäksi on pari opettajaa tiedustellut vuorottelu-/opintovapaan tai työn osa-aikaistamisen mahdollisuudesta.

 

Rehtori on neuvotellut erilaisista mahdollisuuksista järjestää opetus eri toimijoiden ja opettajien kanssa. Haettavaksi on ilmeisesti julistettava ainakin historian/yhteiskuntaopin lehtorin ja erityisopettajan virat.

 

Perusopetuksen osalta oppilaiden valinnat ovat selvillä, sen sijaan lukiolaisten valinnat valmistuvat vasta toukokuun aikana ja siitäkin vielä poikkeuksena lukion aloittavien määrä (=nimet) varmistuu vasta 13.6.2010 jälkeen. Viimeksi mainittu ajankohta on ehdottomasti liian myöhäinen opettajan virkojen haettavaksi julistamiselle.

 

Sivistystoimiston päällikkö: (päätösesitys annetaan kokouksessa)

 

Sivistyslautakunta: Esittelijä selosti tilannetta. Keskustelun kuluessa hän teki päätösesityksen:

1)     Sivistyslautakunta valitsee lukuvuodeksi 2010-2011 määräaikaiseen Savukosken lukion ja Korvatunturin koulun historian ja yhteiskuntaopin lehtorin virkaan FM Henna James:n. Määräaikaisuuden perusteena on lukion opiskelijamäärän pienuus, sillä tiedossa on, että ensi lukuvuonna todennäköisesti nykyisistä opiskelijoista jatkaa kuusi (6). Lisäksi yhteishaku syksyllä 2010 alkavaan koulutukseen on vielä kesken, joten ensimmäisen vuoden opiskelijoita ei voida arvioida.

2)     Korvatunturin koulun määräaikaiseksi erityisopettajaksi valitaan lukuvuodeksi 2010-2011 viran nykyinen hoitaja FM Irja Harju. Määräaikaisuuden peruste on oppilasennuste, joka on koko ajan laskeva.

 

Puheenjohtaja totesi, ettei pyydettyjä puheenvuoroja ole ja päätti keskustelun.

 

Sivistystoimiston päällikön kokouksessa tekemä päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            ---------------

 

§ 25              MUUT ASIAT

 

Siv.ltk.25

1)     Seuraava kokous päätettiin pitää  puheenjohtajan ilmoittamana ajankohtana.

 

2)     Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:30.

---------------