SAVUKOSKEN KUNTA                                                                     ASIALISTA

Kunnanhallitus

 

 

 

Kokousaika                       Maanantai 24.8.2009 kello 17.05-19.45

 

Paikka                                Savukosken kunnanvirasto

 

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

§ 162                                   Kunnanhallitukselle tiedoksi

 

§ 163                                   Elinkeinoasiamies-maaseutusihteerin viransijaisuus

 

§ 164                                   Lapin aluekehityspäivät 16.-17.9.2009 Kemissä

 

§ 165                                   Maan ostaminen Mervi Savukoskelta

 

§ 166                                   Eropyynnöt kunnan luottamustehtävistä / Annukka Sutinen ja Sari Rissanen

 

§ 167                                   Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2009

 

§ 168                                   Valtuustostrategia 2009-2012

 

§ 169                                   Julkaisuluvan pyytäminen Savukosken kuntavaakunalle

 

§ 170                                   Edustajan nimeäminen Itä-Lapin luonnonvarasuunnitelman tarkistamistyöryhmään

 

 

 

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että pöydälle oli jaettu lisäasiana § 170 Edustajan nimeäminen Itä-Lapin luonnonvarasuunnitelman tarkistamistyöryhmään. Puheenjohtaja tiedusteli käsitelläänkö lisäasia kokouksessa. Hyväksyttiin.

 

Lisäksi pöydälle oli jaettu §:n 163 Elinkeinoasiamies-maaseutusihteerin viransijaisuus päätösesitys.

 

------------------

 

 

 

 

KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI

 

Khall 162                            Saapuneet pöytäkirjajäljennökset:

1.      Sivistyslautakunnan pöytäkirja 14.5.2009

2.      Lapin sairaanhoitopiirin ky:n yhtymävaltuuston 9.6. ja 10.6. ptk

3.      Lapin liiton pelastuslautakunnan ptk 17.6.2009

4.      Ote Kuusamon kaupunginhallituksen kokouksesta 22.6. koskien Kuusamon kaupungin osallistumista KOKO –ohjelmaan 2010-2013

5.      Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n hallituksen ptk 12.6. ja 23.6. ja valtuuston ptk 12.6.

6.      Kivitunturin tiekunnan kokousptk 17.7.

7.      Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n hallituksen ptk 8.7.

Lapin Te-Keskus:

8.      Päätös hanketuesta / Savukosken kylätalo

9.      Muutospäätös projektituesta sekä maksatuspäätös 1.10.-30.11.2008 / Luonturi -projekti

Pohjois-Suomen työsuojelupiiri:

10.  Työsuojelutarkastus 26.5.2009 vanhainkoti

Saapuneet vuosikertomukset:

11.  Naturpolis Oy:n vuosikertomus 2008

12.  Rajavartiolaitoksen vuosikertomus 2008

Lapin ympäristökeskus:

13.  Rakentamista koskeva poikkeamispäätös / Lehto

14.  Yhteysviranomaisen lausunto koskien ympäristövaikutusten arviointiselostusta voimajohto Pelkosenniemi-Savukoski-Sokli

Verohallinto:

15.  Verojen tilityserittely kesäkuulta 2009

Suomen Kuntaliitto:

16.  Yk 16/2009: Vammaispalvelulain muutokset

17.  Yk 18/2009: Yrityksille myönnettävät valtiontukea koskevat periaatteet

Opetushallitus:

18.  Päätös valtionavustuksen myöntämisestä Savukosken kunnan lukion kansainvälisyyshankkeeseen ”Iszka –hanke”

Tampereen kaupunki:

19.  Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla 2010

Viranhaltijapäätökset:

20.  Sivistystoimiston päällikön päätös henkilökohtaisen palkanlisän maksamisesta sivistystoimessa

As Oy Sau-Kolmio:

21.  Yhtiökokouksen päätöksiä 1.6.2009

Kiinteistönluovutusilmoitukset:

22.  Savukosken kunnan Martin kylässä sijaitseva Joutelo –kiinteistö RN:o 3:15 (Ollila Sirpa / Heikkinen Hannu ja Ritva-Liisa),

Savukosken kunnan Savukosken kylässä sijaitseva Juurikka –kiinteistö RN:o 89:20 (Erkki ja Marja-Leena Erkkilä / Jorma ja Anu Halonen), Savukosken kunnan Savukosken kylässä Kauppila, Olavila ja Lisä-Kauppila RN:o 63:3, 63:7 ja 63:5 (Wuotos-Sijoitus / Anu Halonen), Määräala Savukosken kunnan Tenniön kylässä sijaitsevasta Peura –kiinteistöstä RN:o 35:11 (Elma Hannuniemi, Johanna Uuniemi, Herman Marjala, Tyyne Junttila / Pentti Hannuniemi), Määräala Savukosken kunnan Tenniön kylässä sijaitsevasta Peura –kiinteistöstä RN:o 35:11 (Elma Hannuniemi, Johanna Uuniemi, Herman Marjala, Tyyne Junttila / Raimo Hannuniemi), Savukosken kunnan Tenniön kylässä sijaiseva Peura –kiinteistö RN:o 35:11, pois lukien Pentti ja Raimo Hannuniemelle myytävät määräalat (Elma Hannuniemi, Johanna Uuniemi, Herman Marjala, Tyyne Junttila / Ritva Hannuniemi-Pulska ja Tapani Pulska), Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitseva Mattila –kiinteistö RN:o 48:5 (Arvo Kujala / Aimo Syrjänen ja Margareta Reunanen), Määräosa Savukosken kunnan Savukosken kylässä sijaitsevasta Lohela –kiinteistöstä RN:o 7:7 (Ritva Nivala / Eeva Adolfsson), Määräosa Savukosken kunnan Savukosken kylässä sijaitsevasta Lohela –kiinteistöstä RN:o 7:7 (Eila Ylipuranen / Eeva Adolfsson), Savukosken kunnan Martin kylässä sijaitseva Kiimaselkä –kiinteistö RN:o 26:0 (Aino ja Yrjö Nieminen / Veli-Heikki Nieminen ja Ville-Pekka Nieminen), Määräala Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitsevasta Mannela –kiinteistöstä RN:o 15:10 (Helge Leppänen / Etelä-Helsingin Lakiasiaintoimisto Oy), Määräala Savukosken kunnan Tanhuan kylässä sijaitsevasta Koskennista –kiinteistöstä RN:o 1:28 (Sauli Willman ja Maire Ukkola-Willman / Leo ja Arja Forsman)

 

Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi.

 

Kunnanhallitus: Merkittiin tiedoksi.

------------------------

 

 

 

 

ELINKEINOASIAMIES-MAASEUTUSIHTEERIN VIRANSIJAISUUS

Opinto-/virkavapauden myöntäminen Eeva Maria Maijalalle ja elinkeinoasiamies-maaseutusihteerin viransijaisuuden haettavaksi julistaminen

 

Khall 163                            Kunnanvaltuusto päätti viime kokouksessaan 3.6.2009 /35 §:ssä

Liitteet + oheismat.          perustaa 1.7.2009 alkaen elinkeinoasiamies-maaseutusihteerin viran,

Khall 141  16.6.2009           johon kuuluvat kunnan ympäristösihteerin tehtävät. Elinkeinoasiamies-kunnansihteerin määräaikaista virkaa hoitaneelle maaseutu-ympäristösihteerille Eeva Maria Maijalalle päätettiin antaa oikeus siirtyä uuteen virkaan ilman hakumenettelyä. Eeva Maria Maijala on 9.6.2009 sähköpostitse ilmoittanut  ottavansa 3.6.2009 Savukosken kunnanvaltuuston päätöksen mukaisen viran vastaan 1.7.2009.

 

Lisäksi Eeva Maria Maijala on 25.5.2009 hakenut opinto-/virkavapaata Lapin yliopistossa aloitettavia jatko-opiskeluja varten. Tätä hakemusta hän on täydentänyt ja korjannut 16.6.2009 seuraavasti:

 

”Minut on hyväksytty 15.6.2009 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan suorittamaan oikeustieteiden tohtorin tutkintoa. Pyydän kunnioittaen, että Savukosken kunnanhallitus myöntää minulle opintovapaan oikeustieteiden tohtorin tutkinnon suorittamista varten ajalle 1.9.2009-31.8.2010 ja virkavapauden opintoja varten ajalle 1.9.2010-31.8.2011. Väitöskirjan aiheena on ”Kuka päättää suojelualueiden käytöstä” ja ohjaavana opettajana ympäristöoikeuden professori Kai Kokko.

 

Aikaisemmin Eeva-Maria Maijala on ollut opintovapaalla 3.7.2006 – 1.7.2007. Opintovapaalain 4 §:n mukaan opintovapaata on oikeus saada saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Tämän mukaan Eeva Maria Maijalalle voidaan myöntää opintovapaata enintään yksi vuosi.

 

Opintovapaa-asetuksen 5 §:n mukaan opintovapaata on haettava kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.

Saman asetuksen 6 §:n mukaan hakemuksesta tulee käydä ilmi

1. opintojen ja haettavan opintovapaan alkamisen ja päättymisen ajankohta

2. hakemuksen kohteena olevan koulutuksen ja opiskelun muoto ja tavoite

3. onko kysymyksessä aikaisemman opintovapaan aikana aloitetun koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen

4. oppilaitos tai muu koulutuksen tai opetuksen järjestäjä, jonka kirjoissa opiskelija on tai jonka järjestämä ja valvoma tutkinto on

5. päätoimisessa itseopiskelussa opintoja ohjaavan opettajan ja opiskelijan yhteisesti hyväksymä opintosuunnitelma, josta ilmenee aiottu tutkinto tai opinnäyte ja sen edellyttämä opiskeluaika.

Mikäli opintovapaata  ja virkavapaata myönnetään hakemuksen mukaan, tulee käynnistää heti viransijaisuusjärjestelyt. Eeva Maria Maijalan virkavapaus tarkoittaa sitä, että julkisella hakumenettelyllä on julistettava haettavaksi kahden vuoden määräaikainen viransijaisuus. Hallintosäännön 12 §:n 3 mom:n mukaan kunnanhallitus päättää määräaikaisen henkilöstön valinnasta yli 6 kk:n ajaksi. Näin ollen kunnanhallitus julistaa haettavaksi viransijaisuuden ja myös täyttää sen.

 

Aikaisemmin  elinkeinoasiamies-kunnansihteerin virassa kelpoisuusehtona oli virkaan soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto ja perehtyneisyys kunnallishallintoon ja/tai elinkeinoelämään katsottiin eduksi. Lakkautetussa maaseutu-ympäristösihteerin virassa ei enää ole lain säännöksillä määriteltyjä kelpoisuusvaatimuksia. Samoin laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta ei edellytä ympäristösihteerin osalta tiettyä pätevyyttä. Tämän mukaan kelpoisuusvaatimuksina voidaan käyttää kunnanvaltuuston jo aikaisemmin näissä viroissa soveltamaa pätevyystasoa.

 

Kunnanjohtaja: Hallitus päättää, että

 

- merkitään tiedoksi Eeva Maria Maijalan ilmoitus 9.6.2009 valtuuston 3.6.2009 perustaman elinkeinoasiamies-maaseutusihteerin viran vastaanottamisesta

 

- päätetään myöntää Eeva Maria Maijalalle palkatonta opintovapaata  1.9.2009-31.8.2010 ja palkatonta virkavapaata 1.9.2010-31.8.2011 jatko-opintoja varten Lapin yliopistossa

 

- päätetään julistaa haettavaksi kunnanvaltuuston 3.6.2009/ 35 §:n päätöksen mukainen elinkeinoasiamies-maaseutusihteerin viransijaisuus 1.9.2009 alkaen enintään 31.8.2011 saakka

 

- viransijaisuuden kelpoisuusehtona on alalle soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto, perehtyneisyys kunnallishallintoon ja/tai elinkeinoelämään katsotaan eduksi virkaa täytettäessä

 

- hakuilmoitus julkaistaan Koillis-Lappi –lehdessä, Lapin Kansassa, työvoimatoimiston ja kunnan internet-sivuilla ja ilmoitustaululla. Hakuaika päättyy 17.7.2009 klo 15.00.

 

Kunnanhallitus: Merkittiin, että Eeva Maria Maijala poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjaa piti kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara.

 

Kunnanjohtaja esitti vielä lisättäväksi, että viransijaisuuteen lisätään kolmen kuukauden koeaika. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. 

                                            ----------------------

 

Khall 163                            Elinkeinoasiamies-maaseutusihteerin viransijaisuuden hakuaika päättyi 17.7.2009 klo 15.00. Liitteenä hakuilmoitus, joka julkaistiin sanomalehti Lapin Kansassa, Koillis-Lapissa kunnan tiedotuspalstalla, työvoimatoimiston MOL-sivuilla, kunnan nettisivuilla ja virallisella ilmoitustaululla.

 

                                            Määräaikaan mennessä saapui 12 hakemusta. Liitteenä hakijoista

yhdistelmä, johon on koottu keskeisiä tietoja hakijoista. Oheismateriaalina kaikkien hakijoiden hakemussivu.

Alkuperäiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa, jossa ne myös esitellään tarkemmin.

 

Kunnanjohtaja sekä kunnanvaltuuston- ja hallituksen puheenjohtaja ovat 12.8. pidetyssä palaverissa päättäneet kutsua hakijoista haastateltaviksi Outi Kantian, Liisa Mäenpään, Jussi Kuittisen ja Taina Tastin. Haastattelut on pidetty keskiviikkona 19.8.

 

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee agrologi Outi Kantian

hoitamaan elinkeinoasiamies-maaseutusihteerin viransijaisuutta kolmen kuukauden koeajalla. Viransijaisuus alkaa 1.9.2009 ja kestää enintään 31.8.2011 saakka. Palkka 2 279,36 euroa/kuukausi (tehtäväkohtainen palkka) + mahdolliset henkilökohtaiset lisät.

 

Varalle valitaan maatalous-metsätieteiden ja kasvatustieteen maisteri Liisa Mäenpää vastaavin palvelussuhde-ehdoin.

 

Kunnanhallitus: Tuovi Karvonen esitti, että viransijaiseksi valitaan Jussi Kuittinen ja varalle Liisa Mäenpää.

 

Pidettiin tauko klo 18.05-18.20.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esityksestä on tehty poikkeava esitys, joten viransijaisen valinnasta tulee suorittaa vaali. Puheenjohtaja esitti suljettua lippuäänestystä siten, että äänestyslippuun merkitään varsinainen viransijaiseksi valittava ja sulkuihin varalle valittava. Vaalikelpoisia ovat kaikki viransijaisuutta hakeneet. Äänestysesitys hyväksyttiin. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan tarkastajat Helena Peltoniemi ja Susanna Schwartz-Matero.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhteensä yhdeksän (9) ääntä, jotka jakaantuivat seuraavasti: Varsinaiseksi viransijaiseksi Outi Kantia viisi (5) ääntä, Jussi Kuittinen kolme (3) ääntä ja Liisa Mäenpää yksi (1) ääni.

Varalle Liisa Mäenpää kuusi (6) ääntä, Jussi Kuittinen kaksi (2) ääntä ja Outi Kantia yksi (1) ääni.

 

Puheenjohtaja totesi, että elinkeinoasiamies-maaseutusihteerin viransijaiseksi on tullut valituksi Outi Kantia ja varalle Liisa Mäenpää.

 

Myös muilta osin kunnanjohtajan päätösesitys hyväksyttiin.

                                            ----------------------

 

 

 

 

LAPIN ALUEKEHITYSPÄIVÄT 16.-17.9.2009 KEMISSÄ

 

Khall 164                            Lapin liitto järjestää kuntasektorin luottamushenkilöille ja virkamiehille

Oheismateriaali                sekä valtion aluehallintoviranomaisille ja muille yhteistyötahoille tarkoitetut Lapin aluekehityspäivät 16.7.-9.2009 Kemin kulttuurikeskuksessa.

 

                                            Oheismateriaalina päivien ohjelma.

 

                                            Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että Lapin aluekehityspäiville

                                                                 osallistuu hallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja.

 

                                            Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                            ------------------------


 

 

 

MAAN OSTAMINEN MERVI SAVUKOSKELTA

 

Khall 165                            Rakennusmestari

Liite                                    Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 30.6.2008 ostaa Mervi Savukoskelta vanhainkodin vierestä 11.253 m2:n maa-alue 16.880 euron kauppahinnalla (1,50 €/m2) Tyyristupa RN:o 63:39 -kiinteistöstä. Kyseinen maa sijaitsee asemakaava-alueella ja on kaavoitettu rivitalojen rakentamiselle.

 

Vanhainkodin yhteyteen ollaan suunnittelemassa muistihäiriöisille vanhuksille Palvelutalo Saukotia, johon tulisi 10 huoneistoa ja muut tarvittavat tilat. Hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa Palvelutalon rakentamista harkittiin tehtäväksi vanhainkodin eteläpuolelle. Se suunta rakentamiselle tuotti ongelmia maanpinnan korkeuserojen aiheuttaman pitkien luiskien tekemisen vuoksi eikä myöskään maan hinnasta päästy yksimielisyyteen.

 

Vanhainkodin ja Mervi Savukoskelta ostetun maan väliin jää asemakaavatie Vekselinmäki 18 metrin leveydeltä. Palvelutalon rakentamista on suunniteltu tälle vanhalle rakennuskaavatien alueelle. Hankkeen toteuttaminen vaatii asemakaavan muuttamisen. Sen vuoksi on myös tämä alue ostettava kunnan omistukseen. Tarvittavan maa-alueen koko on 18 m x 62 m eli yhteensä 1.116 m2. Mervi Savukosken kanssa on käyty alustavat neuvottelut ja hän on halukas myymään maata kunnalle. Viime vuoden maakaupan aikaan oli voimassa asetus väliaikaisesta maan kunnalle myymisen myyntivoiton verovapaudesta. Sen verovapauden arvo oli myyjälle 28 %. Mervi Savukoski tarjoaa kunnalle ostettavaksi 1.116 m2 Vekselinmäen kaavatien maata 2,00 €/m2 hintaan kauppahinta yhteensä 2.232,- euroa.

 

Vuoden 2009 talousarvioon on varattu 30.000 euron määräraha maan hankintaan.

 

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

kunta ostaa Mervi Savukoskelta kirkonkylän asemakaava-alueelta 1.116 m2 suuruisen maa-alueen Tyyristupa RN:o 63:39 –kiinteistöstä 2.232 euron kauppahinnasta.

 

Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----------------------

 

 

 

 

EROPYYNNÖT KUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / ANNUKKA SUTINEN JA SARI RISSANEN

 

Khall 166                            Annukka Sutinen sekä Sari Rissanen pyytävät eroa kaikista kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

 

                                            Annukka Sutinen toimii varavaltuutettuna sekä sosiaalilautakunnan puheenjohtajana.

 

                                            Sari Rissanen on rakennus- ja teknisessä lautakunnassa varapuheenjohtaja sekä tarkastuslautakunnassa Jouni Halosen varajäsen.

 

                                            Kuntalain 33.1 §:n 1 kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kotikunnan vaihtuminen kesken luottamustoimikauden aiheuttaa yleisen vaalikelpoisuuden menettämisen entisen kotikunnan luottamustoimiin johtokuntien ja toimikuntien jäsenyyttä lukuun ottamatta. Kuntalain 37.1 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannan täytäntöön heti. Säännös koskee myös varavaltuutettuja ja varajäseniä.

 

                                            Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle

1.      Annukka Sutisen varavaltuutetun toimen päättymisen toteamista

2.      Eron myöntämistä Annukka Sutiselle sosiaalilautakunnan puheenjohtajuudesta

3.      Eron myöntämistä Sari Rissaselle rakennus- ja teknisen lautakunnan varapuheenjohtajuudesta ja tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä

4.      Sosiaalilautakunnan puheenjohtajan, rakennus- ja teknisen lautakunnan varapuheenjohtajan sekä tarkastuslautakunnan varajäsenen valitsemista

 

Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----------------------

 

Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Reijo Kilpelä poistui kokouksesta kello 18.36.

 

 

 

 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2009

 

Khall 167                            Taloussihteeri

Liite                                     Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti hallitukselle neljännesvuosittain ja valtuustolle puolivuosittain. Liitteenä on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma tammi-kesäkuulta 2009 sekä käyttötalouden ja investointien toteumavertailu ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 2009.

 

Verotulojen puolivuotiskertymä on 49,6 % arvioidusta, mutta se on 117.000 euroa (5,9 %) vähemmän kuin edellisvuonna. Valtionosuuksia on saatu hieman yli arvioidun (51,7 %), mutta on huomioitava, että opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta joudutaan palauttamaan oppilasmäärätarkistusten takia.

 

Tammi-kesäkuun toimintakate on 48,1 % ja se on yli 80.000 euroa edellisvuotta parempi. Muutos johtuu lähinnä terveydenhuollon asiakaspalvelujen ostojen vähenemisestä. Käyttötalouden menot ovat toteutuneet 47,0 % ja tulot 41,8 %. Kunnanhallitus on tehnyt valtuustolle talousarvion säästöesityksen, jonka nettosäästö on 46.200 euroa.

 

Investointimenojen toteuma kesäkuun lopussa on 26,4 %. Investoinneissa toteutetaan mm. Sau-Sarvi II:n peruskorjaus, terveystalon remonttia sekä Mukkavaaran jätevesipuhdistamotöitä.

 

Kunnanhallituksen menojen puolivuotistoteuma on 47,6 %, ainoastaan pelastustoimen menot ovat hieman ylittäneet arvioidun. Suurimpana eränä terveydenhuollon menot ovat toteutuneet 49,2 %:isesti ja ne ovat pienentyneet edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta yli 160.000 euroa. Tulojen toteuma on vajaa 30 %, koska projektien tulorahoitus tulee viiveellä.

 

Sosiaalitoimen käyttötalouden toimintamenojen vuoden 2009 ensimmäisen puolen vuoden kokonaistoteuma on yli 45 % koko vuoden budjetista. Toimintatulojen osalta vastaava toteuma on 59,5 %.   Kunnanvaltuustotasolla toimintamenojen ja toimintatulojen toteumat ovat kauttaaltaan samansuuntaisia. Koko vuoden 2009 toteuma-arviona on toimintamenojen osalta edelleen pidettävä 1.997.110,00 euroa.  Toimintatuloihin laitoshoidon tulosalueelle on sosiaalilautakunta 17.6.2009/30 §:ssä esittänyt lisäystä 15.000 euroa.

 

Sivistystoimi on 1. vuosipuoliskon jälkeen raamissa, lukuun ottamatta, että tuloja on kertynyt jo ennakoitua enemmän eri projektihakemuksien kautta.

Loppuvuoden näkymät: Esiopetukseen tarvitaan toinen työntekijä suuren ryhmäkoon vuoksi. Työntekijä esitetään siirrettäväksi ryhmäperhepäivähoidosta. Perusopetukseen ei ole saatu työllistettyä luokka-avustajaa, joten ehdotetaan päivähoidosta siirrettäväksi yksi perhepäivähoitaja koulunkäyntiavustajaksi lukuvuoden 2009-2010 ajaksi. Sosiaalitoimen varaama palkkaraha näiden kahden osalta kohdistettaisiin opetustoimen menokohdille.

 

Teknisen toimen hallinnon määrärahoihin on esitetty valtuustolle säästömuutos, koska Soklin osayleiskaavan tekeminen viivästyy Itä-Lapin maakuntakaavan linjausvaihtoehdoista ja muusta toteutuksesta olevien erimielisyyksien vuoksi. Osayleiskaavan kuluista Yara Suomi Oy maksaa 2/3 ja kunnan kustannuksiksi jää 1/3.

Tilatoimen tulojen alittumista selittää osittain 16 tyhjillään olevaa vuokrahuoneistoa. Syyskuussa tyhjänä on vielä 13 huoneistoa. Myös talonmiestiimin rakennustyö investoinneissa ”valmistus omaan käyttöön” on kirjaamatta alkuvuoden osalta.

Liikenneväylissä yksityisteiden kunnossapito painottuu alkuvuoteen, kun kuluissa on puolet lumen aurauksesta ja kokonaan palteenkaato, lanaus ja suolaus. Vesihuoltolaitoksen menoihin on kirjattu Mukkavaaran jätevedenpuhdistamon peruskorjauksesta johtuvia ei-investointikelpoisia menoja. Tuloissa kunnan omien kiinteistöjen vesilaskutus kirjataan yhtenä eränä joulukuussa, joten ne puuttuvat tuloista.

Lämpölaitoksen energianmaksutaksaa on korotettu 1.7. alkaen ja siitä arvioidaan tulevan nettona 8.000 euroa lisätuloja lämpölaitokselle loppuvuoden aikana. Kunnan kiinteistöjen energian kulutus 10.656 euroa on touko-kesäkuulta vielä laskuttamatta (lisää lämpölaitostuloja 10.656 euroa ja tilatoimen menoja 11.356 euroa).

 

Kunnanjohtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen

tammi-kesäkuulta 2009 ja saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

 

                                            Kunnanhallitus: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

                                            -----------------------

 

 

 

 

VALTUUSTOSTRATEGIA 2009–2012

 

Khall 168                            Liitteenä Valtuustostrategia 2009–2012.

Liite                                    Vuoden alussa 4.2.2009 pidetyssä valtuustoseminaarissa käsiteltiin valtuustostrategian valmistelua tulevaksi valtuustokaudeksi. 9.2.2009 kunnanhallitus hyväksyi strategian laadintaohjeet ja 3.6.2009 esiteltiin kunnanvaltuustolle lautakuntien käsittelyn pohjalta alustava valtuustostrategia.

 

Strategiaa on tarkistettu viranhaltijatyönä kesän aikana ja kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen se on tarkoitus esitellä kuntalaisille avoimena tilaisuutena kunnanvaltuuston iltakoulukäsittelyssä. Valtuuston puheenjohtajan kanssa on sovittu, että kunta tiedottaa valmisteilla olevasta strategiasta asukkailleen keskiviikkona 26.8. 2009 klo 18 alkavassa valtuuston iltakoulussa. Tämän jälkeen strategiaan tehdään vielä tarvittavat muutokset ja valtuusto käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan.

 

Kunnanjohtaja: Hallitus käsittelee valtuustostrategian ja päättää

esitellä sen kuntalaisille 26.8.2009 klo 18 pidettävässä tilaisuudessa.  

 

Kunnanhallitus: Hallitus kävi läpi strategiaa ja teki siihen muutamia

pieniä korjauksia. Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                            ----------------------

 

 

 

 

JULKAISULUVAN PYYTÄMINEN SAVUKOSKEN KUNTAVAAKUNALLE

 

Khall 169                            Muonion kunnankirjasto pyytää lupaa käyttää Savukosken kuntavaakunan kuvaa Muonion, Enontekiön, Inarin, Sompion ja Utsjoen kirjastojen yhteisillä Yhteispohjoismainen kirjastonkäytön –opetussivuilla.

 

                                            Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää Savukosken kuntavaakunan

                                                                 julkaisuluvan yllä mainittuun tarkoitukseen.                  

 

                                            Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                            ------------------------


 

 

 

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ITÄ-LAPIN LUONNONVARASUUNNITELMAN TARKISTAMISTYÖRYHMÄÄN

 

Khall 170                            Itä-lapin luonnonvarasuunnitelma 2006-2015 tulee tarkistettavaksi. Kuntakohtaiseen työryhmään on nimettävä kunnan edustaja. Muita edustajia työryhmään tulee Metsähallituksesta, MH-Luontopalveluista, paliskunnasta, teollisuudesta ja luonnonsuojelujärjestöstä.

 

Kunnanjohtaja: Hallitus nimeää kunnan edustajaksi valtuuston puheenjohtaja Reijo Kilpelän.

 

                                            Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                            -----------------------

 

Muita asioita ei ollut, joten puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45.

 

-----------------------